top of page

Verklaring van niet-aansprakelijkheid

                             

Niet-aansprakelijkheid:

Deze website wordt beheerd door De Witte NV. Alle bijhorende rechten zijn het exclusieve eigendom van De Witte NV, behalve indien anders aangegeven.

 

We zullen redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie op onze website te vermelden. We staan echter niet garant noch leggen enige verklaringen af over de juistheid, volledigheid, actualiteit, niet-overtreding of geschiktheid van elk bijzonder punt van de verschafte informatie. We aanvaarden geenszins enige aansprakelijkheid tegenover een derde voor welke schade dan ook, of deze nu direct, indirect, speciaal, als gevolg van, strafrechtelijk of anders is ontstaan voor het gebruiken of niet kunnen gebruiken van deze website of inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade door gederfde winsten, businessonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatiesysteem of anders. Het is uw verantwoordelijkheid alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en u ervan te vergewissen dat alles wat u selecteert vrij is van zaken zoals virussen, wormen, trojaanse paarden en andere zaken van destructieve aard. We staan niet garant noch leggen enige verklaringen af over websites van derden waartoe u toegang heeft via deze website.

 

De informatie gepubliceerd op deze website, en in het bijzonder de informatie over de producten, wordt gecommuniceerd op basis van de huidige kennis van De Witte NV. Die informatie mag in geen geval, in de mate dat de wetgeving dit toelaat, beschouwd worden als welke vorm dan ook van garantie of verklaring en kan geenszins leiden tot de aansprakelijkheid van De Witte NV.

 

De Witte NV kan op elk moment de exploitatie van deze website of van bepaalde onderdelen ervan wijzigen of stopzetten, naar eigen believen en zonder dat het daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. De Witte NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft het bijwerken van de website.

 

Elke klacht of vordering die verband houdt met de website of het gebruik ervan wordt geregeld en uitgelegd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, met uitzondering van elk principe inzake wetsconflicten.

In geval van betwisting, zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingszetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

bottom of page